درختان

مهمترین آفات درخت انگور و راههای مبارزه با آنها را بشناسید

مهمترین آفات درخت انگور و راههای مبارزه با آنها را بشناسید

تشخيص به موقع و صحيح آفات درخت انگور در باغات كليد پيشگيری از بروز خسارت و دستيابی به عملكرد بالا در محصول انگور می باشد. بنابراين بايد با اجرای عمليات رديابی دقيق و منظم ، اين عوامل زيان آور را تشخيص داد و یک برنامه موثر مديريت با حداقل مصرف آفت كش ها را در تاكستان اجرا نمود. مهمترین آفات درخت انگور شامل آفت کرم خوشه خوار ، آفت زنجره ، شته ها و آفت شپشک آردآلود می باشد.

بعضی از آفات باعث خسارت شدید به میوه انگور شده و حتی به درخت نیز آسیب وارد می کند. ولی بعضی از آفات مانند شپشک آرد آلود باعث ایجاد تغییر در کیفیت میوه شده و بازار پسندی آن را کاهش می دهد.

در هنگام عمليات رديابی آفات درخت انگور در تاكستان لازم است چند مورد در نظر گرفته شود :

 • ميزان حساسيت رقم به آفات و بیماری ها
 • شرایط و مرحله رشد گياه
 • تاريخ بروز علائم
 • شرايط آب و هوايی قبل و هنگام رديابی و تشخیص
 • پراكنش خسارت در سطح تاكستان مثلاً خسارت محدود به ارقام خاص يا قسمت های مشخصی از تاكستان بوده و يا كل آن را در بر گرفته است.
 • علائم خسارت روی بوته : علائم روی تمام برگ ها یا تعدادی از برگها ، علائم بر روی خوشه ، علائم بر روی حبه ها.
 • بررسی دقيق علائم : لكه ، سوختگی ، پوسيدگی ، پژمردگی

آفت کرم خوشه خوار درخت انگور

در لیست آفات درخت انگور کرم خوشه خوار در جایگاه مهمی قرار دارد. اين آفت زمستان را به صورت لاروهای كامل در زير پوستكها لابلای برگ های زير درختان و حتی داخل خاک ، درون پيله سفيد رنگ می گذراند. طول لاروها 15 میلیمتر و به رنگ خاکستری متمایل به سبز است. لاروها در بهار تبديل به شفيره شده و بعد از 10 الی 15 روز به حشره كامل تبديل می شوند.

عرض بدن حشره كامل با بال های باز 14 – 12 ميلی متر بوده و روی بال ها نوارها و لكه های روشن ديده می شود. حشرات كامل همزمان با باز شدن كامل برگها ظاهر شده و تخم های خود را روی بند خوشه ، بند حبه ها يا خود حبه ها قرار می دهند. اين آفت در مناطق معتدل دو يا سه نسل و در مناطق گرم ممكن است تا چهار نسل در سال داشته باشد.

خسارت آفت کرم خوشه خوار انگور

لاروها از گل و ميوه های تازه تشكيل شده تغذيه می كنند. حبه های انگور در توده ای از تارهای خاكستری رنگ كه مربوط به لاروها است به هم چسبيده اند و حبه ها به رنگ ارغوانی در می آيند. در روی حبه های رسيده گاهی سوراخهای كوچكی ديده می شود كه مربوط به محل خروج لاروها است.

خسارت آفت کرم خوشه خوار انگور

 

روش مبارزه با کرم خوشه خوار درخت مو

 • استفاده از ارقام دارای خوشه های غير متراكم برای كاشت در تاكستانهای جديد
 • هرس شاخه های اضافی و سوزاندن آنها بعد از برطرف شدن سرمای زمستانه
 • استفاده از يخ آب زمستانه جهت از بين بردن شفيره ها و كاهش جمعيت در سال بعد
 • جمع آوری و سوزاندن علفهای هرز و برگهای ريخته شده در سطح تاكستان برای مبارزه با آفات درخت انگور از جمله این آفت
 • نصب تله های فرمونی به منظور تعيين دقيق زمان مبارزه با آفت در فصل بهار و تابستان
 • مبارزه شيميايی با استفاده از سموم زير انجام می شود : ديازينون ( 1/5 در هزار) ، تري كلروفن ( 1 تا 1/5 در هزار) ، فوزالن ( 1/5 در هزار ) ، آزينفوس متيل ( 2 در هزار) ، اتيون ( 1 تا 1/5 هزار ) در سه نوبت بر اساس نتایج تله های فرمونی : نوبت اول در مرحله غنچه و قبل از باز شدن گل ها ، نوبت دوم زمان غوره و نوبت سوم در شروع آبدار شدن میوه

آفت زنجره مو

در لیست مربوط به آفات درخت انگور ، زنجره مو دومین آفتی است که بررسی می کنیم. حشرات كامل اين آفت (جيرجيرک يا جره) به رنگ سبز روشن یا سیاه رنگ با چشمان قرمز و طول 24 تا 32 ميلی متر است. پوره ها دارای بدن نسبتاً كشيده و پاهای قوی در جلو می باشند. رنگ بدن پوره ها در ابتدا سفيد تا صورتی و در مراحل بعد كرم رنگ می شود.

آفات زنجره انگور

مراحل پورگی در خاک حدود سه سال طول كشيده و در اين مدت پوره ها از ريشه گياهان ميزبان تغذيه می كنند. سوراخ های ناشی از فعاليت پوره ها در سطح خاک كنار بوته ها ديده می شود. شفيره ها برای تبديل شدن به حشره كامل از خاک خارج می شوند. ظهور حشرات كامل از خرداد ماه شروع شده و تا شهريور ادامه می يابد. پوسته های شفيرگی آفت در محلهای مختلف سطح تاكستان ديده می شوند.

پیشنهاد مطالعه  همه چیز در مورد کاشت و پرورش درخت پسته

خسارت آفت زنجره مو

حشرات ماده دارای اندام تخم ريز نسبتاً بلندی بوده و تخم هاي خود را در شكافهای طولی كه در پوست شاخه ها ايجاد كرده اند قرار می دهند. محل تخم ريزی به صورت يک خط چين سفيد رنگ روی شاخه های جوان ديده می شود.

زنجره مو از جمله آفات درخت انگور است که به برگها خسارت زده و باعث زرد شدن برگها می شود. در اثر حمله این آفت رشد شاخه های جوان كند شده و يا متوقف می شود. خوشه ها كوچک و دارای حبه های ضعيف و كم پشت باقی می مانند. بوته های که دارای آلودگی شدید هستند به مرور زمان خشک می شوند. تخم ريزي آفت بر روی شاخه ها سبب کند شدن  جريان شيره گياهی شده و رشد شاخه متوقف می شود.

مبارزه با آفت زنجره درخت انگور

 • استفاده از زمین های با خاک سبک
 • کاشت ارقام مقاوم نسبت به آفات درخت انگور
 • از بین بردن و نابود کردن علفهای هرز برای از بین بردن آفات درخت انگور
 • استفاده از یخ آب زمستانه برای از بين بردن پوره های آفت زنجره
 • هرس کردن شاخه های آلوده به تخم آفت و سپس سوزاندن آنها
 • تقويت درخت انگور بوسيله انواع کودها
 • شخم خاک اطراف بوته ها در زمان خروج شفيره ها از خاک
 • محلول پاشی خاک اطراف بوته ها در هنگام خروج شفيره ها از خاک با استفاده از ديازينون پودر 40 درصد ( 20 ليتر از محلول يك در هزار سم پاي بوته ريخته می شود )

کنه نمدی از دیگر آفات درخت انگور

از دیگر آفات درخت انگور می باشد. این آفت بر روی پشت برگهای درخت انگور ایجاد گالی به شکل نمد و به رنگ قرمز مایل به قهوه ای می کند. کنه ها سفید رنگ و تقریبا 0.3 میلیمتر طول دارند. در اثر حمله کنه به درخت و ایجاد گال ، بر روی سطح برگ برامدگی های ایجاد می شود. کنه درخت انگور دارای سه گونه مختلف است. گونه نمدی ، کنه جوانه ، کنه مولد پیچیدگی برگ

گونه نمدی : در اثر فعالیت این کنه بر روی برگها برآمدگی و گال و در زیر برگ لکه های فرورفته و کرکداری ایجاد می شود. لکه ها در ابتدا به رنگ سفید بوده ولی به تدریج به رنگ قهوه ای در می آیند. وجود میزان بالای گال بر روی برگها سبب ریزش زود هنگام آنها می شود.

کنه جوانه : این کنه با تغذیه از فلس های خارجی جوانه سبب مرگ جوانه های انتهایی و پیچ خوردگی و جارویی شدن شاخه ها می شود. برگهایی که به این کنه آلوده می شوند رشد کمی داشته و بر روی آنها چین خوردگی وجود دارد و رگبرگهای آن برجسته و جمع می شوند. این نوع کنه از آفات درخت انگور است که به ندرت بر روی درختان دیده می شود.

کنه مولد پیچیدگی برگ : این آفت درخت انگور در فصل بهار باعث پیچ خوردگی برگها و برگشت لبه آنها به سمت پایین می شود. پیچ خوردگی برگها از پیچ خوردگی کم لبه ها تا پیچ خوردگی کامل و توپی شدن برگ متفاوت است. در اثر حمله آفت به درخت انگور شاخه ها توقف رشد پیدا کرده و بر روی شاخه ها آثار زخم دیده می شود.

آفت شپشک آردآلود انگور

از آفات مهم درخت انگور می باشد. این آفت با تغذیه از شیره گیاهی درختان سبب آسیب به درختان انگور می شود در اثر فعالیت شپشک آردآلود ماده مومی بر روی قسمتهای مختلف درخت انگور دیده می شود. حشره ماده بیضی شکل و به رنگ سفید است و در دو طرف بدن حشره رشته های یک اندازه دیده می شود.

در امتداد بدن حشره ماده شیارها و نقاط سیاه رنگ به وضوح دیده می شود. طول حشره ماده تقریبا 5 میلی متر است. تخمهای این آفت کشیده و به رنگ کرمی است هر ماده به طور متوسط در طول زندگی خود 1000 عدد تخم می گذارد.

آفات و بیماری های درخت انگور -افت شپشک آردالود

این آفت درخت انگور زمستان را به شکل پوره یا حشره کامل در زیر پوست و تنه اطراف طوقه می گذراند. با شروع فصل بهار حشرات از محل زمستان گذران خود خارج شده و به سمت قسمتهای مختلف درخت حرکت می کند. حشره ماده با استقرار در محل مناسب شروع به تخم گذاری می کند. پس از خروج پورها از تخم ، بر روی یک نقطه از شاخه های درخت جمع شده و شروع به تغذیه از شیره نباتی درخت کرده و  ماده مومی از خود ترشح می کنند.

پیشنهاد مطالعه  خطرناکترین آفات و بیماریهای درخت گردو را بشناسید

مبارزه با آفت شپشک درخت انگور

استفاده از روش های بیولوژیک یکی از راههای مبارزه با آفات درخت انگور است که جددیدا مورد توجه قرار گرفته است. کفشدوزک ها دشمنان طبیعی آفت شپشک آردآلود هستند و از آنها می توان برای مبارزه بیولوژیکی استفاده کرد. مبارزه شیمیایی آخرین گزینه در مبارزه با آفات درخت انگور می باشد. برای مبارزه شیمیایی بر علیه این آفت از سموم فسفره مانند گوزاتیون 20% به نسبت 2.5 در هزار و یا سوپراسید می توان استفاده کرد.

آفت سوسک ساقه خوار

از آفات مهم درخت انگور است که اگر به موقع با آن مبارزه نشود ممکن است باعث خشک شدن کامل درخت شود. گونه های مختلف سوسک به درختان انگور حمله کرده و با تغذیه از بافت ساقه و ریشه باعث آسیب شدید به درختان می شوند. این آفات بر روی شاخه و تنه درخت تخمگذاری می کنند. لاروها پس از خروج از تخم با سوراخ کردن شاخه و یا تنه درخت وارد قسمت زیر پوست شده و از بافت درخت تغذیه می کند. لاروها به مرور به سمت ریشه درخت حرکت کرده و به بافت آوندی آن آسیب وارد می کنند. در این حالت درخت دچار تنش خشکی شده و با گذشت زمان به طور کامل خشک می شود.

روشهای مبارزه با آفات ساقه خوار

از بین بردن علف های هرز و بهداشت سطح باغ یکی از راههای مهم مبارزه با آفات درخت انگور از جمله آفت سوسک ساقه خوار می باشد.استفاده از تله های فرمیونی نیز از دیگر راههای مبارزه با این آفت می باشد.

شته یکی دیگر از آفات درخت انگور

از دیگر آفات مهم درخت انگور به شمار می رود. این آفت بیشتر به نهال ها و درخچه های جوان آسیب می رساند ولی در صورت به توجهی ممکن است موجب آسیب به درختان بزرگتر نیز شود. این آفت با یورش به برگهای درختان در زیر برگها شروع به تخمریزی و تولید مثل می کند با گذشت زمان جمعیت این آفت به شدت شروع به گسترش می کند.

آفت کرم برگ خوار درخت مو

حشره کامل پروانه خاکستری رنگ به عرض بین 20 تا 25 میلی متر با بالهای باز است. یکی از راههای شناخت آفت وجود یک زائده مثلثی شکل در جلوی سر می باشد. این حشره زمستان را به صورت لارو در پناهگاها به سر می برد در بهار همزمان با گرم شدن هوا از پناهگاه خود خارج شده و با حمله به برگ درختان شروع به تغذیه از پارانیشم برگ درختان می کند.

آفت برگخوار درخت انگور

این آفت از جمله آفات درخت انگور است که برگ درختان آسیب می زند. خسارت این حشره مربوط به دوران لاروی آن است. لاروهای سن آخر به طول 25 تا 30 سانتی متر به رنگ خاکستری مایل به بنفش با سر و سینه براق می باشند. لاروها زمانی که به حداکثر رشد خود رسیدن با لوله کردن برگ درختان به دور بدن خود بدون تنیدن پیله درون آنها تبدیل به شفیره می شوند.

حشره کامل در اواخر بهار از درون برگها خارج می شوند. ماده ها پس از جفت گیری تخم های خود را در دسته های 60 تا 90 تایی در زیر برگ درختان انگور قرار داده پس از 20 روز لاروها از تخم بیرون آمده و برای گذراندن زمستان خود را به پناهگاه می رسانند.

مبارزه با کرم برگخوار درخت مو

سم پاشی با سمومی مانند پودر وتابل – دیازینون ۴۰٪ یا سوپر اسید ۴۰٪ به مقدار 100 گرم مخلوط با گوگرد انجام می شود. برای تاثیر بیشتر و جلوگیری از سوختن گیاه بهتر است سمپاشی در صبح زود یا در عصر همزمان با خنک شدن هوا انجام شود. در دو موقع از سال می توان بر علیه آفت برگخوار درخت انگور سمپاشی انجام داد اولی در بهار به محض باز شدن جوانه ها دومی در پاییز بعد از برداشت محصول قبل از آنکه لاروهای زمستان گذران به پناهگاه خود بروند.

به این مطلب امتیاز دهید :
4.6/5
شاید این مطالب را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین نوشته ها
سبد خرید فروشگاه
ورود به سایت

هنوز حساب کاربری ندارید ؟

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
منو
فروشگاه
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من